Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.meblesezam.pl

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.meblesezam.pl jest Komis Sezam Halina Wronka z siedzibą w 04-305 Warszawa, ul. Żółkiewskiego 44, NIP 113-160-83-23 (zwanym dalej Sprzedającym).
 2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.meblesezam.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Rejestracja klienta

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient. Odbiór w sklepie jest bezpłatny.
 6. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni wolne od pracy (niedziele i święta).
 7. Zamówiony towar Kupujący zobowiązuje się odebrać w terminie do 4 dni od momentu potwierdzenia dostępności towaru do odbioru.
 8. Terminy realizacji zamówień na meble będące na stoku wynoszą od 1-5 dni roboczych. Meble na zamówienie - do 10 dni roboczych.
 9. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT lub paragonem.
 10. Zamówienie zostanie niezwłocznie uruchomione po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego lub przesłaniu potwierdzenia przelewu.
 11. W wyjątkowych wypadkach Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia informując Kupującego o tej sytuacji.
 12. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 13. Zakupione towary możemy wysłać Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK, dowolnej firmy kurierskiej wybranej przez Kupującego lub umożliwiamy odbiór osobisty w siedzibie sklepu. Jest także możliwość skorzystania z naszego transportu lub firm z nami współpracujących.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem (biuro@komissezam.pl). Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu.

Formy płatności

 1. Możliwe płatności za zakupione towary to:
  • płatność gotówką w kasie sklepu
  • przelew na rachunek bankowy: BPH 91 1060 0076 0000 3260 0191 9463
  • za pośrednictwem systemu ratalnego z zachowaniem procedur bankowych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przez system kredytowy

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zawartość sklepu meblesezam.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 KC.
 5. Wszelkie spory nieuregulowane w powyższym regulaminie oraz wynikające z tytułu umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu meblesezam.pl.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.